Dobre zasady szkoły Now Music. Nowowiejski School of Music

Praca sekretariatu

 1. Sekretariat szkoły jest czynny:
  od poniedziałku do czwartku w godzinach: 16.00-20.00
 2. Kontakt z sekretariatem możliwy jest telefonicznie lub mailowo: 513-757-297 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Z dyrektorem szkoły p. Bogną Nowowiejską – Bielawską można kontaktować się pod nr tel. 503022094 od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-12.00.

Zasady prowadzenia zajęć

 1. Zapisy na zajęcia trwają przez cały rok.
 2. Szkoła zobowiązuje się do zatrudnienia kompetentnych nauczycieli i dołoży wszelkich starań aby zajęcia odbywały się zgodnie z wysokimi standardami edukacyjnymi.
 3. Zajęcia odbywają się od poniedziałku do soboty w godzinach 12:00 – 20:00 o ustalonej godzinie, która jest zarezerwowana dla danego ucznia.
 4. Osoba zapisującą się na zajęcia ma prawo do skorzystania z lekcji próbnej. Uczeń po lekcji próbnej decydując się na dalsze zajęcia zawiera Umowę uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Szkołę Muzyczną Now Music.
 5. W przypadku osób poniżej 18-go roku życia przy zapisie wymagana jest obecność rodzica bądź opiekuna, miedzy którym zawarta zostanie umowa.
 6. Umowa zostaje zawarta na określony czas. Każda ze stron może rozwiązać umowę przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, złożonego drugiej stronie na piśmie. Wypowiedzenie ze strony ucznia/ rodziców/ opiekunów po 15- tym dniu danego miesiąca, skutkuje obowiązkiem wniesienia opłaty za miesiąc następny. Jeśli wypowiedzenie nastąpi przed 15-tym danego miesiąca uczeń/rodzic jest zobowiązany do opłacenia lekcji za cały miesiąc z góry (w sytuacji kiedy uczeń uczestniczy w lekcjach a także gdy dobrowolnie z nich rezygnuje).
 7. Zajęcia jak i ich przebieg jest udokumentowany: nauczyciele prowadzą tabelę – grafik odbytych lekcji oraz notatki w przynoszonych przez uczniów zeszytach.
 8. Zajęcia, które wypadają w dni ustawowo wolne od pracy nie podlegają odrabianiu.
 9. Dzieci niepełnoletnie są dostarczane na teren Szkoły na ustaloną godzinę rozpoczęcia i odbierane przez opiekunów o ustalonej godzinie zakończenia zajęć. Szkoła nie odpowiada za uczniów poza terenem na którym się mieści.

Nieobecności

 1. Można przełożyć/odwołać 1 zajęcia w miesiącu – informację należy zgłosić do godziny 15:00 dnia poprzedzającego. Zajęcia zostaną odrobione w bieżącym miesiącu bądź najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Po wielokrotnym odrzuceniu przez ucznia przedstawionych przez nauczyciela bądź sekretariat terminów odrabiania zajęć, zajęcia przepadają.
 2. Zajęcia odwołane z winy nauczyciela zawsze zostają odrobione.
 3. W przypadku braku poinformowania o nieobecności ucznia lub spóźnieniu, nauczyciel czeka na ucznia 15 min od momentu przewidywanego rozpoczęcia zajęć. Spóźnienie się ucznia na lekcję skutkuje skróceniem jej trwania i nie podlega odrobieniu ani przedłużaniu zajęć.
 4. Odrabiana lekcja może być tylko i wyłącznie odrobiona w całości w ustalonym dniu przez ucznia i nauczyciela. Nie ma możliwości odrabiania po 15/30 minut na kolejnych lekcjach.
 5. Wszelkie informacje o nieobecności na zajęciach, przełożeniu, bądź rezygnacji z zajęć prosimy zgłaszać do sekretariatu. W przeciwnym wypadku mogą zostać nie odnotowane.
 6. W razie niepoinformowania, bądź zbyt późnego poinformowania o nieobecności (w dniu planowanych zajęć), zajęcia uważa się za odbyte (nie ma możliwości ich odrobienia).
 7. W przypadku choroby, bądź każdej nieobecności nauczyciela, szkoła zapewnia zastępstwo na zajęciach.
 8. Istnieje możliwość zmiany nauczyciela w trakcie roku szkolnego jak również przeniesienia się na inny instrument – zmiana musi być potwierdzona aneksem w umowie.
 9. Nieobecność ucznia na zajęciach grupowych nie podlega zasadom odrabiania.

Zasady płatności za zajęcia

 1. Aktualną informację o opłatach można uzyskać w sekretariacie Szkoły.
 2. Płatność za zajęcia należy wpłacać do 10 każdego miesiąca „z góry” poprzez uiszczenie opłaty przelewem na konto 40 1140 2004 0000 3702 7473 9287 mBank, Now Music Bogna Nowowiejska – Bielawska, al. Wielkopolska 11/1, 60-603 Poznań. Uczeń/rodzic ucznia nie może własnowolnie odliczać lekcji na które wcześniej zobowiązał się uczęszczać podpisując umowę. Lekcje są odliczane z rachunku tylko i wyłącznie w dniach ustawowo wolnych/świątecznych.
 3. W przypadku rezygnacji z zajęć czesne nie podlega zwrotowi.
 4. Inne zmiany w płatnościach ustalane są indywidualne z Dyrektorem Szkoły.
 5. Szkoła zastrzega sobie możliwość zmian w opłatach nie więcej niż raz w ciągu roku. Informacja minimum na 2 tygodnie przed wprowadzeniem zmian.

Nieterminowe regulowanie opłat

 1. Jeśli opłata nie wpływa na konto szkoły w zadeklarowanym terminie wszystkie zajęcia zostają zawieszone, a po 14 dniach od terminu ostatniej wymaganej wpłaty uznaje się rezygnację z lekcji. Zaplanowane w tym czasie zajęcia uznaje się za wykorzystane.
 2. W przypadku, gdy suma wniesionych opłat nie pokrywa kosztów zakończonych i rozliczonych lekcji, Szkoła Now Music w Poznaniu będzie dochodzić rozliczenia należności zgodnie z obowiązującym prawem, również na drodze sądowej oraz zastrzega sobie wpisanie płatnika do Krajowego Rejestru Długów, przekazanie roszczenia do windykacji oraz podjęcie wszelkich kroków prawnych w celu uregulowania należności.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Dyrektor szkoły

Bogna Nowowiejska-Bielawska